Thiết kế Phong cách Công ty TNHH - Chúng tôi đề xuất "lối sống khác nhau từ bất cứ ai trên thế giới" cho người tiêu dùng.

Dịch vụ tiêu dùng

Lối sống rất khác nhau, nhưng là một thành phần để cải thiện cuộc sống, quần áo, sự ăn uống, sự sống, sự sống, sự kiêu hãnh, cuộc sống của người đẹp Chúng tôi vận hành phương tiện truyền thông để phân loại thành các yếu tố của 12 của "Yu", "Khoa học", "Công việc" và "Sự giàu có" để nâng cao hơn nữa cuộc sống của mọi người.
Đối với những nền tảng kỹ thuật này, có sự phát triển của công cụ khuyến nghị xã hội của chúng tôi kết hợp mạng xã hội và công cụ đề xuất. Chúng tôi sẽ nhận ra phương tiện truyền thông có thể được sử dụng cho cuộc đời như là một phần của cuộc sống của chúng tôi ở vị trí chăm sóc khách hàng phong cách của mỗi người tiêu dùng.