Thiết kế Phong cách Công ty TNHH - Chúng tôi đề xuất "lối sống khác nhau từ bất cứ ai trên thế giới" cho người tiêu dùng.

Dịch vụ tiêu dùng

Phong cách sống có thể được đa dạng hoá, nhưng "phòng khách", "thực phẩm", "sống", "sức khoẻ", "vẻ đẹp", "chữa bệnh", "tình yêu", "giá rẻ" · Chúng tôi quản lý các phương tiện truyền thông để phân loại người như các yếu tố 12 của "Yu" · "Nghiên cứu" · "Công việc" · "Sự giàu có" để nâng cao hơn nữa cuộc sống của người dân.
Đối với những nền tảng kỹ thuật này, có sự phát triển của công cụ khuyến nghị xã hội của chúng tôi kết hợp mạng xã hội và công cụ đề xuất. Chúng tôi sẽ nhận ra phương tiện truyền thông có thể được sử dụng cho cuộc đời như là một phần của cuộc sống của chúng tôi ở vị trí chăm sóc khách hàng phong cách của mỗi người tiêu dùng.