Thiết kế Phong cách Công ty TNHH - Chúng tôi đề xuất "lối sống khác nhau từ bất cứ ai trên thế giới" cho người tiêu dùng.

Dịch vụ tiêu dùng

ライフスタイルは多岐に渡りますが、生活をより充実させるための構成要素として「衣」・「食」・「住」・「健」・「美」・「癒」・「愛」・「安」・「遊」・「学」・「働」・「富」の12の要素に分類し人々の生活をより充実させるためのメディアを運営しています。
Đối với những nền tảng kỹ thuật này, có sự phát triển của công cụ khuyến nghị xã hội của chúng tôi kết hợp mạng xã hội và công cụ đề xuất. Chúng tôi sẽ nhận ra phương tiện truyền thông có thể được sử dụng cho cuộc đời như là một phần của cuộc sống của chúng tôi ở vị trí chăm sóc khách hàng phong cách của mỗi người tiêu dùng.