Chúng tôi đã phát hành một trang tuyển mới tuyển dụng

Đăng trên by

Chúng tôi đã phát hành trang web mới tốt nghiệp cho năm 2015.

Về phát triển kinh doanh mới, nó sẽ là một tuyển dụng bổ sung cho mùa thu.

Chúng tôi tổ chức một cuộc họp báo ngắn theo thời gian.

Xin xem từ bên dưới.

2015-16 Trang tuyển mới tốt nghiệp

>> Trang Công ty Minavi 2015 (Đơn đăng ký, đơn xin các buổi họp báo ở đây)