1. TRANG CHỦ
  2. 会 社 案 内
  3. Nguyên tắc hoạt động và quản trị doanh nghiệp

CÔNG TY

会 社 案 内

Nguyên tắc hoạt động và quản trị doanh nghiệp

Nguyên tắc hoạt động và quản trị doanh nghiệp

Nguyên tắc hoạt động và quản trị doanh nghiệp

Để thể hiện quan điểm, sứ mệnh, hình ảnh của công ty đối với xã hội, chúng tôi đã xây dựng hướng dẫn hành động để chia sẻ nhân viên.
Ngoài ra, 5C là hướng dẫn cho hành động của công ty cần thiết để hoàn thành triết lý quản lý, XNUMXC được thành lập như là một tiêu chuẩn cụ thể để thực hiện các khái niệm thiết kế lối sống.

Nguyên tắc hoạt động và quản trị doanh nghiệp