Tìm kiếm đối tác

Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác

Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, nhận được một sự đồng cảm với công việc kinh doanh của Công ty, người đang tìm kiếm người của các công ty và cá nhân có thể buộc quan hệ đối tác.
Hình thành liên minh bằng cách tận dụng các công nghệ tốt và đặc sản, chẳng hạn như những ưu điểm của nhau, để lãnh đạo ngành công nghiệp đóng một vai trò. Và, chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và mối quan hệ độc lập với nhau, mọi người và các tổ chức hợp tác, cùng nhau làm việc chăm chỉ để cùng phát triển.

Yêu cầu liên quan đến tuyển dụng đối tác

Trên đầu vào của bạn cuộc điều tra là vấn đề cần thiết liên quan đến một đối tác, xin vui lòng gửi mẫu dưới đây.

Tên[Cần thiết]

E-mail[Cần thiết]

Trang web

Nội dung yêu cầu[Cần thiết]

個人 情報 の 取 り 扱 いBạn sẽ cần phải đồng ý.[Cần thiết]

* Thông tin khách hàng bạn đã nhập được bảo vệ bằng bảo mật (SSL).